Download brochure

Công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hay kết xuất số liệu rất nhanh, kịp thời, giúp rất nhiều cho công việc quản lý. Đồng thời, hệ thống phần mềm cũng giúp bệnh viện giảm tải về con người, về trang thiết bị y tế... .

BS. Bùi Quốc Dũng
Quyền GĐ
TTYT huyện Châu Thành, Long An
Quản lý điều hành - cấp phép tại sở Y tế
Tổng quan

Nhóm phần mềm quản lý điều hành - cấp phép được xây dựng với mục tiêu ứng dụng tại các Sở Y tế nhằm đáp ứng yêu cầu tin học hóa công tác quản lý tại đơn vị, quản lý toàn bộ thông tin y tế một cách khoa học, hiệu quả để phục vụ cho các công tác quản lý, điều hành.

Đồng thời, chương trình còn giúp cung cấp các thông tin, phổ biến kiến thức y học cho người dân và giúp tăng cường sự trao đổi thông tin với người dân.

Nhóm phần mềm điều hành gồm 3 chương trình:

  • Quản lý cấp phép hành nghề y tế tư nhân
  • Quản lý tổ chức nhân sự tiền lương
  • Cổng thông tin y tế